อันคนเรานั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร่ำรวยต่างก็มีทุกข์กันทั้งสิ้น
ต่างกันที่จะทุกข์เรื่องอะไรเท่านั้นเอง หากว่าเราสามารถรู้เหตุแห่งทุกข์ได้
ชีวิตก็จะหลุดพ้นทุกข์ได้ มีชีวิตที่ดีมีสุข...


     สังคมปัจจุบันนี้ถ้ามีความเมตตาเป็นที่ตั้งสักนิดแล้ว ความวุ้นวายใดๆก็จะไม่เกิด บังเอิญว่าปัจจุบัน เมตตาหายไปๆ เราคิดถึงคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วว่า
    ต่อไปนี้โลกมันจะเดือนร้อนเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติ  ต่อไปนี้โลกมันจะวุ้นวายเพราะไม่มีความเมตตา ต่อไปนี้โลกจะวิบัติเพราะกิเลสมารของมนุษย์มันเกิดขึ้น ฉนั้นผู้ที่หวังนำความเจริญมาสู่ธรรมธาตุทั้งหลาย เขาจะมีธรรมที่กรองแห่ความเป็นจริง   ธรรมเหล่าใดนำความสุขมาเราจงปฏิบัติธรรมเหล่านั้นให้ถึงฝั่ง ธรรมเหล่าใดที่นำความทุกข์มาสู่เราจงละธรรมเหล่านั้นเสีย...

   เข้าสู่เว็บ